FIZIČNO VAROVANJE OBJEKTOV IN PREMOŽENJA

Določena podjetja delujejo nepretrgoma 24 ur dnevno in jih je potrebno varovati s fizično prisotnostjo varnostnika, ki skrbi, da je varnostna situacija na varovanem objektu vedno na visokem nivoju.

Fizično varovanje

Osnovni namen fizičnega varovanja objekta in premoženja je preprečevanje škodnih dogodkov na varovanih območjih zaradi požara, vloma ali ropa in varovanje premoženja pred poškodovanjem, odtujitvijo ali uničenjem.

Izvedba fizičnega varovanja zajema varovanje objektov z varnostniki, ki varujejo objekt s fizično prisotnostjo in varnostnimi obhodi in so vidno obeleženi (uniformirani) in opremljeni po pravilniku izvajalca in v skladu s pravili varnostne stroke.

Pred nastopom izvajanja službe varovanja je vedno potrebno na podlagi varnostne analize izdelati oceno tveganja, na osnovi katere se določita primerna oblika varovanja in vrsta varnostnih ukrepov. Pripravi se načrt za varovanje objekta ali lokacije, kjer so natančno opredeljeni vsi varnostni postopki potrebni za zagotovitev varnosti določenega objekta.

Potrebno se je zavedati in poudariti dejstvo, da samo fizično varovanje vedno ne zadošča. Za kvaliteten nivo  varovanja je  fizično  varovanje  potrebno kombinirati z varnostnimi sistemi tehničnega in mehanskega varovanja saj se navedeni segmenti varovanja med seboj povezujejo in dopolnjujejo.

Povpraševanje po storitvah varovanja

Izbira zaščite:

4 + 13 =