DODATNE STORITVE PODJETJA

Detektivske dejavnosti, čiščenje poslovnih prostorov, reševanje ujetih oseb iz dvigala, usposabljanje oseb za samoobrambo v posebnih okoliščinah.

DETEKTIVSKE DEJAVNOSTI

Detektivska dejavnost je zbiranje, obdelava, posredovanje podatkov in informacij ter svetovanje na področju preprečevanja kaznivih ravnanj, ki ga za naročnikove potrebe opravlja detektiv, ki ima izdano licenco in izpolnjuje ostale zakonske pogoje po Zakonu o detektivski dejavnosti – 1 (UL RS št. 17/2011).

VARNOST KRANJ deluje v partnerstvu z zasebnim detektivom, ki ustrezno in skladno z zakonodajo ureja in povezuje varnostne in detektivske dejavnosti. Zasebni detektiv je v okviru delovnih nalog specializiran za področje izvršilnih postopkov, delovno pravnih postopkov in za druga področja preprečevanja ali odkrivanja neželenih pojavov in kaznivih dejanj. Izvaja tudi širše poslovno-varnostno svetovanje za preprečevanje negativnih vplivov v družbi ter s tem zagotavlja celovitost varnostnih storitev.

Na podlagi Zakona o detektivski dejavnosti opravi zbiranje informacij in podatkov:

 • o dolžnikih in njihovem premoženju;
 • o dokaznem gradivu in dejstvih, potrebnih za zavarovanje ali dokazovanje pravic in upravičenj stranke pred sodišči, drugimi pravosodnimi organi in drugimi organi, oz. organizacijami, ki v postopkih odločajo o teh pravicah;
 • o uspešnosti in poslovnosti poslovnih subjektov;
 • o vročanju pisemskih in drugih pošiljk naslovnikom;
 • o osebah ki so pogrešane ali skrite;
 • o povzročiteljih premoženjskih in nepremoženjskih škod;
 • o piscih in odpošiljateljih anonimnih pisanj;
 • o predmetih, ki so pogrešani ali izgubljeni;
 • o spoštovanju konkurenčne prepovedi in konkurenčne klavzule;
 • o kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na zasebno tožbo ter o njihovih storilcih;
 • o zlorabah pravice do zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe;
 • o zlorabah uveljavljanja pravic do povračila stroškov prevoza na delo in z dela;
 • o delu pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog ter o drugih disciplinskih kršitvah in kršilcih.

 

Zaradi nenehnega razvoja, potreb na trgu in razvoja strokovnega znanja lahko ponudimo tudi širše poslovno-varnostno svetovanje za preprečevanje negativnih vplivov v družbi ter s tem zagotavljamo celoviti sistem varnostnih storitev.

Kaj detektiv še počne

 • Vročanje pisemske in druge pošiljke naslovnikom. Kadar vročanje pošiljk urejajo posebni predpisi, mora detektiv izpolnjevati pogoje v skladu s temi predpisi.
 • Svetovanje fizičnim in pravnim osebam na področju preprečevanja kaznivih dejanj.
 • Načrtovanje in izvajanje zaščite poslovnih skrivnosti, informacijskih sistemov, ekonomskih in osebnih podatkov in informacij.
 • Opravljanje upravičenja, ki so mu podeljena z drugimi zakoni.

REŠEVANJE UJETIH OSEB IZ DVIGALA

Varnostniki lahko učinkovito pomagajo tudi pri reševanju ujetih v dvigalu in zagotavljajo izredno kratke odzivne čase

V vsakodnevnem življenju se neredko srečujemo z uporabo dvigal in lahko se zgodi, da pride do okvare ter posledično zaustavitve dvigala, kjer osebe v kabini obtičijo.

Po Pravilniku o varnosti dvigal mora biti dvigalo načrtovano tako, da zagotavlja varno reševanje oseb ujetih v kabini. To pomeni, da mora imeti vsako dvigalo vgrajen alarmni klicni sistem z možnostjo stalne dvosmerne povezave z mestom za reševanje oseb iz dvigala, npr. (VNC) Varnostno nadzornim centrom.

Tehnološko dovršena varnostna oprema za komunikacijo na (VNC) omogoča vzpostavitev stalne dvosmerne povezave z mestom za reševanje oseb iz kabine dvigala. Preko sistema radijskih zvez, dežurni operater na (VNC) javlja stanje mobilnim intervencijskim skupinam, ki v imenu upravitelja dvigal skrbijo za reševanje ujetih oseb. Na ta način organizirano in ustrezno kar najhitreje ukrepajo, da lahko ujetega v dvigalu rešijo v nekaj minutah.

Usposobljeni reševalci za posredovanje v primeru okvare in zastoja dvigala so tako dosegljivi 24 ur na dan vse dni v letu.

ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV

Sklopu varnostnih dejavnosti smo dodali še storitev čiščenja poslovnih prostorov kjer naročnikom tudi na tem področju ponujamo visok nivo storitev in zaupnost podatkov

Ponudbo zaključujemo s storitvami zagotavljanja strokovnega čiščenja in vzdrževanja poslovnih prostorov. Kakovost storitev, ki jih nudimo temelji na natančno opredeljenih metodah in operativnih postopkih, ki jih predpisujejo HACCP in ISO standardi.

Pri opravljanju nalog čiščenja uporabljamo profesionalno opremo in dodatke ter tako zadovoljujemo najvišje standarde kakovosti okoljskih dejavnikov. Čiščenje prostorov se lahko izvaja redno ali občasno.

Učinkovito vzdrževanje na področju higiene poveča tudi kakovost zdravja ljudi.

USPOSABLJANJE OSEB ZA SAMOOBRAMBO V POSEBNIH OKOLIŠČINAH

Samoobrambo razumemo kot stoječo obliko obrambe, ki omogoča napadenemu čim hitrejši in varnejši način umika z mesta grožnje.

Pri poučevanju samoobrambe omogočamo vsem, ki se želijo bodisi na novo naučiti ali utrditi svoje znanje borilnih veščin, poseben način usposabljanja.

Za uspešno in učinkovito usposabljanje samoobrambne veščine smo združili kar nekaj zvrsti borilnih športov. V kombinaciji med seboj povezanih borilnih zvrsti (karateja, aikida, juda, boksa in tae-kwon-doja) poučujemo in prenašamo uporabno in dovoljeno tehniko samoobrambe na vse, ki to želijo in so temu dozoreli.

Udeležence, ki bodo obiskovali tečaj, bomo poučili kako preprečiti konflikt že v samem nastajanju. V primeru, da se fizičnemu napadu ni mogoče izogniti, pa se bomo naučili praktičnega dela, kako s strokovnimi prijemi in učinkovito samoobrambno tehniko preprečiti dejanja, ki ogrožajo nas, varovano območje ali sočloveka.

Kombinacija uporabnih tehnik tečajnikom omogoča dokaj hitro osvajanje samoobrambne veščine in hitro napredovanje v krepitvi samozavesti, samokontroli in notranjem miru.

S strokovno uporabnimi tehnikami bomo v osnovi seznanjali lasten kader, ki bo opravljal dela in naloge s povečanim tveganjem po uporabi samoobrambe (varnostniki prevozniki gotovine in vrednostnih papirjev, varnostniki v intervencijski skupini in varnostniki, ki zagotavljajo red na varovanih prireditvah).

Tečaje samoobrambe vodijo izkušeni in licencirani trenerji.

Imate vprašanje?

Vprašajte naše strokovnjake.

Z veseljem in v najkrajšem možnem času odgovorimo na vsa vprašanja, ki jih imate v povezavi s storitvami, poslovanjem, varovanjem in podobno.

Povpraševanje po dodatnih storitvah

Izbira zaščite:

15 + 12 =